uru visit

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 อาจารย์ธงชัย เหลืองทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ กับคณะสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบการจัดสวัสดิการและการประกันสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาพกิจกรรม >>> @Senate_PR