โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561

IMG 0872

      โครงการศึกษาดูงาน "การจัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดกิจกรรม" สภาคณาจารย์และข้าราชการ ปีงบประมาณ 2652 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

ดูภาพกิจกรรม