สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการจัดสวัสดิการและประกันสุขภาพกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

uru visit

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 อาจารย์ธงชัย เหลืองทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ กับคณะสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบการจัดสวัสดิการและการประกันสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาพกิจกรรม >>> @Senate_PR

โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561

IMG 0872

      โครงการศึกษาดูงาน "การจัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดกิจกรรม" สภาคณาจารย์และข้าราชการ ปีงบประมาณ 2652 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

ดูภาพกิจกรรม