สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดเสวนา "สวัสดิการ จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของบุคลากร"

สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดเสวนา
"สวัสดิการ จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของบุคลากร" ในประเด็น 1.แนวปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 2.การเลือการลงทุนการสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม