มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม”  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2483  แต่เปิดสอนในปีการศึกษา 2484 เป็นโรงเรียนสหศึกษา  เมื่อปีพ.ศ.2501 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู”   ปี  พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 ได้ประกาศในราชกิจจนุเบกษา มีผลให้ตำแหน่ง  “ผู้อำนวยการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการ”   เมื่อปี พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  24 มกราคม พ.ศ.2538  จึงได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2547 ทำให้ “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
     โดยแรกเริ่มกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างหมู่ครูบาอาจารย์ในสถาบันได้จัดให้มีขึ้นโดยสโมสรอาจารย์  ซึ่งมุ่งเน้นจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ด้วยกันและการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆในหมู่อาจารย์ด้วยกัน   โดยมีประธานสโมสรอาจารย์เป็นผู้ดำเนินการซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากคณาจารย์ในสถาบันให้มาเป็นตัวแทน  ประธานสโมสรอาจารย์จะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการจากสถาบันราชภัฏมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อปี พ.ศ.  2547  จึงได้มีการบัญญัติให้มหาวิทยาลัย  มีสภาคณาจารย์และข้าราชการตามความในมาตรา  23 และมีหน้าที่ตามความในมาตรา  24  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 โดยมีหน้าที่พอสังเขปดังนี้
     1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
     2. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการตามหน้าที่ของตามหน้าที่ของจรรยาบรรณวิชาชีพ
     3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
     4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอข้อคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
     โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการนี้จะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน  ซึ่งการปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  ปัญหาอุปสรรคต่างๆและสวัสดิการของบุคลากรมีความคิดความเห็นต่างจากผู้บริหารแล้วเสนอความคิดเห็นผ่านกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการแต่ละท่านมา  เพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนและส่งต่อไปยังผู้บริหาร  พร้อมกันนี้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการช่วยส่งเสริมให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รู้จักกัน  มีบรรยากาศการทำงานร่วมกันฉันท์พี่น้องอย่างมีกัลยาณมิตรสร้างสรรค์ต่อกัน  อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของมหาวิทยาลัย

     รายนามประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
        ก)  นายกสโมสรอาจารย์  วิทยาลัยครูจันทรเกษม
            1) ผศ. วสันต์ พรหมบุญ (พ.ศ.2522-2523)
            2) นายจรุง มากชู (พ.ศ. 2524-2525, 2526-2527)
            3) นายโกมินทร์ คล้ายวงศ์ (พ.ศ. 2528-2532)
        ข)  นายกสโมสรอาจารย์  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
            1) นายกฤษณ์  คำนูญธรรม (พ.ศ.  2539-2542, 2543-2546)
        ค)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
            1) ว่าที่ร้อยตรี  ผศ.  ศรีเพชร  เลิศพิเชษฐ์ (พ.ศ.  2548-2549)
            2) ผศ. ดร. ไพบูลย์  เปานิล (พ.ศ. 2550-2550)
            3) ผศ. ดร.  นิยม  บุญพิคำ (พ.ศ. 2551-2551)
            4) นายนพพร  สุนทรโรทก  (พ.ศ. 2552-2553)
            5) รศ. นันนทกา  ทาวุฒิ  (พ.ศ. 2554-2555)
            6) นายประสริฐ  ฉิมท้วม  (พ. ศ. 2556- 2569)
            7)นายธงชัย  เหลืองทอง (พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน)