วันที่ 25 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสวัสดิภาพและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการธรรมะรับอรุณ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ลานธรรม

ITA_CRU

 

กิจกรรม