สภาคณาจารย์จัดประชุมตัวแทนหน่วยงานเพื่อพิจารณาร่างเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ระยะที่ 4)
สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการธรรมะรับอรุณ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ลานธรรม